فهرست مطلب

 

 

 

 

مراحل فنولوژیکی زعفران

 شامل سه مرحله رشد زایشی ، رشد رویشی و مرحله رکود میباشد ، اما ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺪ اﻧﺪامﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻓﻨﻮﻟﻮژي زﻋﻔﺮان داراي ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ :

1- ﻣﺮﺣﻠﻪ رﮐﻮد (اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ) ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮاب ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺧﻮاب ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮاب ﻇﺎﻫﺮي ﻋﻤﻞ ﮔﻞ اﻧﮕﯿﺰي رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.

2- دوره ﮔﻞدﻫﯽ (اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اواﺧﺮ آﺑﺎن)

3- ﺗﺸﮑﯿﻞ و آﻏﺎز رﺷﺪ ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي (اواﺧﺮ آﺑﺎن ﺗﺎ اواﺧﺮ آذر)

4- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﺑﻨﻪ-ﻫﺎي دﺧﺘﺮي (اواﺧﺮ آذر ﺗﺎ اواﺧﺮ دي)

5- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺷﺪ ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي (اواﺧﺮ دي ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ)

6- ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ و آﻏﺎز دوره رﮐﻮد (اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ)

 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮگ در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮگﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻚ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﺨﻴﻢ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺧﺎك، زﻋﻔﺮان ﻃﺎﻟﺐ زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺷﻮر، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻟﻮﻣﻲ، ﺳﻴﻠﺘﻲ، ﺷﻨﻲ رﺳﻲ) و آﻫﻚ دار ﺑﺎ PH ﺑﺮاﺑﺮ 7-8 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﺎز زﻋﻔﺮان ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﭘﺎﺋﻴﺰه و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻳﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻً از اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﻲرود. ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺗﺤﻤﻞ زﻋﻔﺮان -20 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎي ﺗﺤﻤﻞ آن 47 درﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺷﻮري ﺗﺎ 6000 دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و داراي ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺣﺪود 3500 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻮاﺻﻞ ردﻳﻒﻫﺎي ﻛﺎﺷﺖ ﭘﻴﺎز ﻣﻌﻤﻮﻻً 25 ﺗﺎ 30 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ 15 ﺗﺎ 20 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺸﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ﭘﻴﺎز ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻴﻦ 7 ﺗﺎ 10 ﺗﻦ ﭘﻴﺎز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز است.

ﭘﯿﺎز زﻋﻔﺮان

ﭘﯿﺎز زﻋﻔﺮان ﮐﺮوي ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و داراي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ و ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳـﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﯿﺎف ﻗﻬﻮهاي رﻧﮓ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﺎز ﯾﮑﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺎز زﻋﻔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮي ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣـﺰارع ﺟـﻮان (3-4) ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ وزن ﺣﺪاﻗﻞ 8 ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿـﺎزﻫـﺎي ﮐﻮﭼـﮏ و ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻋﻔﺮان در ﺳﺎل اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓﺖ . ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ 15 ﺗﺎ 20 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺸﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ﭘﻴﺎز ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻴﻦ 7 ﺗﺎ 10 ﺗﻦ ﭘﻴﺎز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز است.